Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 300 000 eur (za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia)
1 100 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelné vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov )
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné podmienky:
Limit krytia: 5 300 000 eur (za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia)
5 000 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelné vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov )
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné podmienky: