Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 240 000 eur (pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného
1 050 000 eur ( pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Konkurenčné výhody: Úrazové poistenie vodiča a členov posádky poisteného vozidla
Poistenie batožiny a stretu so zverou (platí iba pre osobné motorové vozidlá a nákladné motorové vozidlá do 3,5t. - kategória M1 a N1)
Poistné podmienky:
Limit krytia: 5 240 000 eur (pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného)
2 050 000 eur ( pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Konkurenčné výhody: Úrazové poistenie vodiča a členov posádky poisteného vozidla
Poistenie batožiny a stretu so zverou (platí iba pre osobné motorové vozidlá a nákladné motorové vozidlá do 3,5t. - kategória M1 a N1)
Poistné podmienky: