Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 240 000 eur (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 050 000 eur (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do 30 dní odo dňa uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy.
Poistné podmienky: