Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 240 000 eur (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 050 000 eur (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do 30 dní odo dňa uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy.
Poistné podmienky:
Limit krytia: 6 000 000 eur (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
6 000 000 eur (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do 30 dní odo dňa uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy.
Konkurenčné výhody: poistenie pre prípad živelnej udalosti, alebo poistenie úrazu dopravovaných osôb, alebo poistenie zlého stavu vozovky, alebo poistenie Nové diely za staré.
(platí iba pre druh vozidiel B1 - osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t a neplatí pre historické vozidlá)
Poistné podmienky:
Náhradné vozidlo pri nehode a poruche na 72 hodín
Oprava a odťah aj v prípade poruchy
Defekt pneumatiky v zahraničí
Strata kľúčov
Vyčerpanie a zámena paliva
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlanehoda bez limitu, porucha max 10r.nehoda bez limitu, porucha max 10r.
Kilometrový limit od bydliskaSR: bez limitu, zahraničie: po hranice SRSR: bez limitu, zahraničie: po hranice SR
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste85 eur90 eur
Odťah vozidla250 eur250 eur
Úschova3 dni3 dni
Odťah do miesta bydliskazorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli1 x 70 eur2 x 75 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak/lietadlo
Náhradné vozidlo72 hodín72 hodín
Zošrotovanienie200 eur
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestezorganizuje90 eur
Odťah vozidlazorganizuje200 eur
Úschovazorganizuje3 dni
Náhradné vozidlozorganizuje72 hodín
Ubytovanie v hotelizorganizuje2 x 75 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobuszorganizujevlak/lietadlo
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieáno
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hotelinie2 x 75 eur
Návrat domovnievlak/lietadlo
Pokračovanie v cestenievlak/lietadlo
Náhradné vozidlonie48 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovzorganizuje50 eur
Vyčerpanie/zámena palivazorganizuje50 eur
Defekt pneumatikyzorganizuje50 eur
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky 2000 eur
Repatriácia vozidlanieporucha:
zorganizuje;
nehoda:
cesta pre vyzdvihnutie opraveného vozidla: 200 eur, odťah vozidla do vlasti: 600 eur
Náhradné vozidlo pri nehode a poruche na 72 hodín
Oprava a odťah aj v prípade poruchy
Defekt pneumatiky v zahraničí
Strata kľúčov
Vyčerpanie a zámena paliva
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlanehoda bez limitu, porucha max 10r.nehoda bez limitu, porucha max 10r.
Kilometrový limit od bydliskaSR: bez limitu, zahraničie: po hranice SRSR: bez limitu, zahraničie: po hranice SR
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste85 eur100 eur
Odťah vozidla250 eur250 eur
Úschova7 dní7 dní
Odťah do miesta bydliskazorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli2 x 85 eur3 x 80 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak/lietadlo
Náhradné vozidlo72 hodín72 hodín
Zošrotovanienie400 eur
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste85 eur100 eur
Odťah vozidla85 eur200 eur
Úschova7 dní7 dní
Náhradné vozidlo72 hodín72 hodín
Ubytovanie v hoteli2 x 85 eur3 x 80 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak/lietadlo
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieáno
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 x 70 eur2 x 65 eur
Návrat domovvlakvlak/lietadlo
Pokračovanie v cestevlakvlak/lietadlo
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovzorganizuje60 eur
Vyčerpanie/zámena palivazorganizuje60 eur
Defekt pneumatikyzorganizuje50 eur
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky 5000 eur
Repatriácia vozidlanieporucha:
cesta pre vyzdvihnutie opraveného vozidla: 200 eur;
nehoda:
cesta pre vyzdvihnutie opraveného vozidla: 200 eur, odťah vozidla do vlasti: 600 eur