Uzatvorte si cestovné poistenie on-line.

Pripoistenia k cestovnému poisteniu

Svoje cestovné poistenie môžete doplniť o nasledovné pripoistenia:

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie poskytne poistenej osobe finančnú náhradu za úraz a zranenia, ktoré počas svojej cesty utrpela. Úrazové poistenie nekryje náklady spojené s ošetrením a liečením úrazu, ktoré je kryté poistením liečebných nákladov, ale nad rámec takéhoto krytia poskytuje poistenej osobe odškodné za vzniknutý úraz.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré spôsobí poistený tretej osobe, zväčša vlastnou nepozornosťou, na majetku, alebo na živote a na zdraví. Vznik takejto škody v cudzokrajnom prostredí môže byť pre poisteného spojené so zvýšenou záťažou vyplývajúcou z možnej neznalosti lokálnych právnych pomerov a preto poistenie zodpovednosti v cestovnom poistení zahŕňa asistenčné služby s možnosťou právnej pomoci (zabezpečenie tlmočníka, preddavok na advokáta), kaucie a pod.

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny vám v rámci cestovného poistenia pri vašej zahraničnej ceste poskytne finančnú náhradu pri poškodeni, odcudzení, alebo strate batožiny.

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany slúži na uplatnenie právnych nárokov poisteného, alebo na ochranu poisteného pred neoprávnene vznesenými nárokmi počas zahraničnej cesty.