Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom bez obmedzenia
Náklady na ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov do výšky 350 EUR
Repatriácia telesných pozostatkov poisteného do výšky 7.000 EUR
Ošetrenie zubov do výšky 100 EUR/ 1 zub, max. 300 EUR/ všetky zuby
Nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok do výšky 100 EUR
Voliteľné pripoistenia:
 • Z úrazového poistenia v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú sumu 7.000 EUR a v prípade trvalých následkov úrazu bude poistenému vyplatené také percento z poistnej sumy 14.000 EUR, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozsahu trvalých následkov úrazu podľa lekárskeho ohodnotenia. Viac info v poistných podmienkach., poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny
 • Poistenie zodpovednosti za škodu slúži na to, aby poisťovateľ za poistenú osobu uhradil nároky poškodeného na náhradu škody na zdraví alebo na živote, poškodením, zničením alebo stratou veci, prípadne inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti so škodou na zdraví, na živote alebo na veci, ak poistený za škodu podľa platného príslušného právneho predpisu zodpovedá.
  Poistná suma za jednu a všetky poistné udalosti jedného poisteného je 100.000 EUR za škody na zdraví alebo na živote a 35.000 EUR za škody na majetku.
  Poistený má právo aj na úhradu nákladov na advokáta (poistná suma je 2.000 EUR) a nákladov na kauciu (poistná suma je 3.000 EUR). Viac info v poistných podmienkach.
 • Poistenie batožiny kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu vecí osobnej potreby, ktoré si poistený so sebou vzal do zahraničia, aj vecí osobnej potreby, ktoré si poistený v zahraničí zakúpil až do poistnej sumy uvedenej v poistke.
  Toto poistenie kryje aj náklady na zakúpenie nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou a v prípade straty, odcudzenia, poškodenia, zničenia cestovných dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas) aj náklady na ich zaobstaranie v zahraničí.
  Maximálna výška náhrady škody za 1 vec je 350 EUR. Spoluúčasť pri poistení batožiny je 15 EUR. Poistná suma je vo výške 700 EUR. Viac info v poistných podmienkach.
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa najneskôr do dňa, ktorý je uvedený ako dátumu začiatku poistenia.
Poistné podmienky:
Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 150 000 €
Náklady na ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov do výšky 350 EUR
Repatriácia telesných pozostatkov poisteného do výšky 10.000 EUR
Ošetrenie zubov do výšky 100 EUR/ 1 zub, max. 300 EUR/ všetky zuby
Voliteľné pripoistenia:
 • Z úrazového poistenia v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú sumu 3.500 EUR a v prípade trvalých následkov úrazu bude poistenému vyplatené také percento z poistnej sumy 7.000 EUR, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozsahu trvalých následkov úrazu podľa lekárskeho ohodnotenia. Viac info v poistných podmienkach., poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny
 • Poistenie zodpovednosti za škodu slúži na to, aby poisťovateľ za poistenú osobu uhradil nároky poškodeného na náhradu škody na zdraví alebo na živote, poškodením, zničením alebo stratou veci, prípadne inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti so škodou na zdraví, na živote alebo na veci, ak poistený za škodu podľa platného príslušného právneho predpisu zodpovedá.
  Poistná suma za jednu a všetky poistné udalosti jedného poisteného je 100.000 EUR za škody na zdraví alebo na živote a 35.000 EUR za škody na majetku.
  Poistený má právo aj na úhradu nákladov na advokáta (poistná suma je 2.000 EUR) a nákladov na kauciu (poistná suma je 3.000 EUR). Viac info v poistných podmienkach.
 • Poistenie batožiny kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu vecí osobnej potreby, ktoré si poistený so sebou vzal do zahraničia, aj vecí osobnej potreby, ktoré si poistený v zahraničí zakúpil až do poistnej sumy uvedenej v poistke.
  Toto poistenie kryje aj náklady na zakúpenie nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou a v prípade straty, odcudzenia, poškodenia, zničenia cestovných dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas) aj náklady na ich zaobstaranie v zahraničí.
  Maximálna výška náhrady škody za 1 vec je 250 EUR. Spoluúčasť pri poistení batožiny je 15 EUR. Poistná suma je vo výške 500 EUR. Viac info v poistných podmienkach.
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa najneskôr do dňa, ktorý je uvedený ako dátumu začiatku poistenia.
Poistné podmienky: