Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 100 000 €
Repatriácia a transporty: skutočné náklady do limitu PLN
Návrat do miesta bydliska pri zníženej: skutočné náklady do limitu PLN pohyblivosti následkom poistnej udalosti
Zásah horskej služby pri poistnej udalosti: skutočné náklady do limitu PLN
Doprava sprevádzajúcej osoby: skutočné náklady do limitu PLN
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby: 100 €/noc; max. 10 nocí
Zuby: 200 €
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Návrh poistnej zmluvy je prijatý zaplatením. Zaplatením poistného sa rozumie jeho zaplatenie poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi v hotovosti, odoslanie sumy poistného na účet poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa poštovou poukážkou, podanie neodvolateľného príkazu na úhradu banke v prospech účtu poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa, alebo zaplatenia poistného poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi iným preukázateľným neodvolateľným spôsobom. Návrh poistnej zmluvy musí byť prijatý (tzn. poistné musí byť uhradené) najneskôr v deň začiatku poistenia. Včasným prijatím návrhu poistnej zmluvy sa tento návrh automaticky stáva poistnou zmluvou.
Poistné podmienky:
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie zodpovednosti

Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 120 000 €
Repatriácia a transporty: skutočné náklady do limitu PLN
Návrat do miesta bydliska pri zníženej: skutočné náklady do limitu PLN pohyblivosti následkom poistnej udalosti
Zásah horskej služby pri poistnej udalosti: skutočné náklady do limitu PLN
Doprava sprevádzajúcej osoby: skutočné náklady do limitu PLN
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby: 100 €/noc; max. 10 nocí
Zuby: 200 €
Poistenie zodpovednosti: Zodpovednosť za škodu – zdravie: 40 000 €
Zodpovednosť za škodu – majetok: 20 000 €
Spoluúčasť pri škodách nad 200 €: bez spoluúčasti
Spoluúčasť pri škodách do 200 €: 100%
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Návrh poistnej zmluvy je prijatý zaplatením. Zaplatením poistného sa rozumie jeho zaplatenie poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi v hotovosti, odoslanie sumy poistného na účet poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa poštovou poukážkou, podanie neodvolateľného príkazu na úhradu banke v prospech účtu poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa, alebo zaplatenia poistného poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi iným preukázateľným neodvolateľným spôsobom. Návrh poistnej zmluvy musí byť prijatý (tzn. poistné musí byť uhradené) najneskôr v deň začiatku poistenia. Včasným prijatím návrhu poistnej zmluvy sa tento návrh automaticky stáva poistnou zmluvou.
Poistné podmienky:
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 120 000 €
Repatriácia a transporty: skutočné náklady do limitu PLN
Návrat do miesta bydliska pri zníženej: skutočné náklady do limitu PLN pohyblivosti následkom poistnej udalosti
Zásah horskej služby pri poistnej udalosti: skutočné náklady do limitu PLN
Doprava sprevádzajúcej osoby: skutočné náklady do limitu PLN
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby: 100 €/noc; max. 10 nocí
Zuby: 200 €
Poistenie trvalých následkov úrazu: Smrť následkom úrazu: 5 000 €
Trvalé následky úrazu: 10 000 €
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Návrh poistnej zmluvy je prijatý zaplatením. Zaplatením poistného sa rozumie jeho zaplatenie poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi v hotovosti, odoslanie sumy poistného na účet poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa poštovou poukážkou, podanie neodvolateľného príkazu na úhradu banke v prospech účtu poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa, alebo zaplatenia poistného poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi iným preukázateľným neodvolateľným spôsobom. Návrh poistnej zmluvy musí byť prijatý (tzn. poistné musí byť uhradené) najneskôr v deň začiatku poistenia. Včasným prijatím návrhu poistnej zmluvy sa tento návrh automaticky stáva poistnou zmluvou.
Poistné podmienky:
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie zodpovednosti
Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 140 000 €
Repatriácia a transporty: skutočné náklady do limitu PLN
Návrat do miesta bydliska pri zníženej: skutočné náklady do limitu PLN pohyblivosti následkom poistnej udalosti
Zásah horskej služby pri poistnej udalosti: skutočné náklady do limitu PLN
Doprava sprevádzajúcej osoby: skutočné náklady do limitu PLN
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby: 100 €/noc; max. 10 nocí
Zuby: 200 €
Poistenie zodpovednosti: Zodpovednosť za škodu – zdravie: 40 000 €
Zodpovednosť za škodu – majetok: 20 000 €
Spoluúčasť pri škodách nad 200 €: bez spoluúčasti
Spoluúčasť pri škodách do 200 €: 100%
Poistenie trvalých následkov úrazu: Smrť následkom úrazu: 5 000 €
Trvalé následky úrazu: 10 000 €
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Návrh poistnej zmluvy je prijatý zaplatením. Zaplatením poistného sa rozumie jeho zaplatenie poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi v hotovosti, odoslanie sumy poistného na účet poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa poštovou poukážkou, podanie neodvolateľného príkazu na úhradu banke v prospech účtu poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa, alebo zaplatenia poistného poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi iným preukázateľným neodvolateľným spôsobom. Návrh poistnej zmluvy musí byť prijatý (tzn. poistné musí byť uhradené) najneskôr v deň začiatku poistenia. Včasným prijatím návrhu poistnej zmluvy sa tento návrh automaticky stáva poistnou zmluvou.
Poistné podmienky:
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie batožiny
Poistenie zodpovednosti
Poistenie právnej asistencie
Poistenie trvalých následkov úrazu
Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 200 000 €
Repatriácia a transporty: skutočné náklady do limitu PLN
Návrat do miesta bydliska pri zníženej: skutočné náklady do limitu PLN pohyblivosti následkom poistnej udalosti
Zásah horskej služby pri poistnej udalosti: skutočné náklady do limitu PLN
Doprava sprevádzajúcej osoby: skutočné náklady do limitu PLN
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby: 200 €/noc; max. 10 nocí
Zuby: 400 €
Poistenie zodpovednosti: Zodpovednosť za škodu – zdravie: 40 000 €
Zodpovednosť za škodu – majetok: 20 000 €
Spoluúčasť pri škodách nad 200 €: bez spoluúčasti
Spoluúčasť pri škodách do 200 €: 100%
Poistenie trvalých následkov úrazu: Smrť následkom úrazu: 10 000 €
Trvalé následky úrazu: 20 000 €
Poistenie batožiny Poistenie batožiny – celkový limit: 750 €
Poistenie batožiny – limit na vec: 375 €
Strata dokladov: 160 €
Elektronika, športové vybavenie: 375 €
Poistenie právnej asistencie: limit krytia: 800 €
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Návrh poistnej zmluvy je prijatý zaplatením. Zaplatením poistného sa rozumie jeho zaplatenie poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi v hotovosti, odoslanie sumy poistného na účet poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa poštovou poukážkou, podanie neodvolateľného príkazu na úhradu banke v prospech účtu poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa, alebo zaplatenia poistného poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi iným preukázateľným neodvolateľným spôsobom. Návrh poistnej zmluvy musí byť prijatý (tzn. poistné musí byť uhradené) najneskôr v deň začiatku poistenia. Včasným prijatím návrhu poistnej zmluvy sa tento návrh automaticky stáva poistnou zmluvou.
Poistné podmienky:
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie batožiny
Poistenie zodpovednosti
Poistenie právnej asistencie
Poistenie trvalých následkov úrazu
Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom bez obmedzenia.
Repatriácia a transporty: skutočné náklady do limitu PLN
Návrat do miesta bydliska pri zníženej: skutočné náklady do limitu PLN pohyblivosti následkom poistnej udalosti
Zásah horskej služby pri poistnej udalosti: skutočné náklady do limitu PLN
Doprava sprevádzajúcej osoby: skutočné náklady do limitu PLN
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby: 400 €/noc; max. 10 nocí
Zuby: 500 €
Poistenie rizík súvisiacich s terorizmom: 200 000€
Poistenie zodpovednosti: Zodpovednosť za škodu – zdravie: 250 000 €
Zodpovednosť za škodu – majetok: 125 000 €
Zodpovednosť za škodu – následné finančné škody: 35 000 €
Spoluúčasť pri škodách nad 200 €: bez spoluúčasti
Spoluúčasť pri škodách do 200 €: 100%
Poistenie trvalých následkov úrazu: Smrť následkom úrazu: 20 000 €
Trvalé následky úrazu: 40 000 €
Poistenie batožiny Poistenie batožiny – celkový limit: 1 500 €
Poistenie batožiny – limit na vec: 750 €
Strata dokladov: 160 €
Elektronika, športové vybavenie: 750 €
Poistenie obchodného vybavenia: 1 500 €
Poistenie omeškania batožiny pri cestovaní lietadlom: 200 €
Poistenie oneskorenia a zrušenia letu: 20 € za každú hodinu; max. 360 €
Poistenie právnej asistencie: limit krytia: 4 000€
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Návrh poistnej zmluvy je prijatý zaplatením. Zaplatením poistného sa rozumie jeho zaplatenie poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi v hotovosti, odoslanie sumy poistného na účet poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa poštovou poukážkou, podanie neodvolateľného príkazu na úhradu banke v prospech účtu poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa, alebo zaplatenia poistného poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi iným preukázateľným neodvolateľným spôsobom. Návrh poistnej zmluvy musí byť prijatý (tzn. poistné musí byť uhradené) najneskôr v deň začiatku poistenia. Včasným prijatím návrhu poistnej zmluvy sa tento návrh automaticky stáva poistnou zmluvou.
Poistné podmienky: