Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov: S celkovým limitom: bez obmedzenia
preprava a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poisteného: 1000 € (ubytovanie 100 € / deň)
preprava osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného: 1000 €
náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok: 170 €
liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu: 50 000 €
akútne zubné ošetrenie: 335 €
Voliteľné pripoistenia: Možnosť doplniť poistenie o fixný balík pripoistení, ktorý obsahuje: poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a doplnkové asistenčné služby.
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
K akceptácii návrhu a uzavretiu poistnej zmluvy s podmienkami uvedenými v návrhu, dôjde zaplatením poistného (čl. 1 ods. 44) VPP-CP), počas doby platnosti návrhu a vo výške uvedenej v návrhu. Ak nebude poistné zaplatené riadne a včas, návrh zanikne, a na jeho základe poistná zmluva nebude môcť vzniknúť.
Poistné podmienky:
Poistenie liečebných nákladov: S celkovým limitom: bez obmedzenia
preprava a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poisteného: 1000 € (ubytovanie 100 € / deň)
preprava osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného: 1000 €
náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok: 170 €
liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu: 50 000 €
akútne zubné ošetrenie: 335 €
Voliteľné pripoistenia: Možnosť doplniť poistenie o fixný balík pripoistení, ktorý obsahuje: poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a doplnkové asistenčné služby.
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
K akceptácii návrhu a uzavretiu poistnej zmluvy s podmienkami uvedenými v návrhu, dôjde zaplatením poistného (čl. 1 ods. 44) VPP-CP), počas doby platnosti návrhu a vo výške uvedenej v návrhu. Ak nebude poistné zaplatené riadne a včas, návrh zanikne, a na jeho základe poistná zmluva nebude môcť vzniknúť.
Poistné podmienky: