Spoluúčasť ľudskou rečou

Pojem spoluúčasť je často používaný v súvislosti s havarijným poistením. Mnoho ľudí však nevie, čo spoluúčasť znamená. Uzatvárajú potom poistenia bez ohľadu na výšku spoluúčasti a niekedy platia zbytočne veľa. V nasledujúcich riadkoch vám o téme poskytneme všetky informácie, ktoré budete potrebovať a vysvetlíme fungovanie spoluúčasti na konkrétnych prípadoch.

Spoluúčasť je vopred dohodnutá suma s poisťovňou, ktorou sa budete podieľať na škode, ktorá vám vznikla. Môže byť vyjadrená týmito spôsobmi:

Spoluúčasť vyjadrená percentuálne – spoluúčasť je vyjadrená vopred dohodnutým percentom zo škody

Príklad 1: Na aute nám vznikne škoda 2 000 eur. S poisťovňou máme dohodnutú spoluúčasť 5%. To znamená, že na škode sa podieľame hodnotou 100 eur. Poisťovňa nám vyplatí sumu 1 900 eur.
Príklad 2: Na aute vznikne škoda 900 eur. S poisťovňou sme uzavreli spoluúčasť 10%. Podieľame sa na škode teda hodnotou 90 eur. Poisťovňa vyplatí 810 eur.

Spoluúčasť vyjadrená fixnou hodnotou – spoluúčasť je vyjadrená vopred dohodnutou presnou sumou
Príklad 1: Na aute nám vznikne škoda 2 000 eur. S poisťovňou máme dohodnutú spoluúčasť 199 eur. Touto sumou sa na škode podieľame pri každej poistnej udalosti, bez ohľadu na škodu. Pri škode 2 000 eur nám teda poisťovňa vyplatí 1 801 eur.
Príklad 2: Na aute vznikne škoda 3 500 eur. S poisťovňou máme uzavretú pevnú hodnotu spoluúčasti 199 eur. Touto sumou sa podieľame na škode. Poisťovňa nám vyplatí 3 301 eur.

Spoluúčasť vyjadrená kombinovane – spoluúčasť je vyjadrená aj percentuálne, aj fixnou hodnotou. Uplatňuje sa vyššia suma.
Príklad 1: Na aute nám vznikne škoda 2 000 eur. S poisťovňou máme dohodnutú spoluúčasť 10%, minimálne 99 eur.. Ak berieme do úvahy percentuálnu spoluúčasť, pri 10% sa podieľame na škode sumou 200 eur. Fixná hodnota je nemenná, teda 99 eur. V tomto prípade je vyššia spoluúčasť tá percentuálna a budeme sa teda podieľať na škode sumou 200 eur. Poisťovňa nám vyplatí 1 800 eur.
Príklad 2: Na aute vznikne škoda 800 eur. Opäť máme dohodnutú spoluúčasť 10, minimálne 99 eur. Ak berieme do úvahy 10%, pri škode 800 eur bude spoluúčasť 80 eur. Minimálna spoluúčasť je 99 eur, čo je v tomto prípade viac. Uplatní sa minimálna - fixná spoluúčasť. Poisťovňa vyplatí 701 eur.

Nulová spoluúčasť – na vzniknutej škode sa nijako nepodieľame, poisťovňa kryje plnú sumu poškodenia
Príklad: Na aute nám vznikla škoda 5 000 eur. Poisťovňa vyplatí 5 000 eur.

Podmienená spoluúčasť – franšíza - je dohodnutá suma, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie. Ak je poistné plnenie vyššie ako franšíza, poisťovňa poskytne celé poistné plnenie.
Príklad 1: Máme dohodnutú franšízu vo výške 150 eur. Na aute nám vznikla škoda 5 000 eur. Poisťovňa vyplatí 5 000 eur.
Príklad 2: Máme dohodnutú franšízu vo výške 150 eur. Na aute nám vznikla škoda 120 eur. Poisťovňa nevyplatí nič.

Z toho, čo sme uviedli, sa ako najlepšia zdá byť nulová spoluúčasť. Áno, aj nie. havarijné poistenie s nulovou spoluúčasťou býva najdrahšie zo všetkých typov. Ak chceme platiť menej, zvolíme iný druh spoluúčasti. Platí, čím vyššia spoluúčasť, tým menšie poplatky.

Uzatvorené havarijné poistenie s percentuálnou spoluúčasťou sa oplatí pri menších škodách. Platí totiž, čím vyššia vzniknutá škoda, tým výššia spoluúčasť. Naopak, pri poistných udalostiach, kedy Vám vznikne na aute vysoká škoda, sa oplatí mať fixnú spoluúčasť. Vtedy totiž nezáleží na výške škody, podieľate sa na nej vždy rovnakou sumou. Má to však háčik pri menších nehodách, kedy Vám poisťovňa nemusí vyplatiť nič, pretože Vaša spoluúčasť je vyššia ako vzniknutá škoda. Povedzme, že máme dohodnutú fixnú spoluúčasť 199 eur a na aute Vám vznikne poškodenie, ktorého oprava stojí 100 eur. Naša spoluúčasť je vyššia ako vzniknutá škoda, preto poisťovňa nemusí vyplácať nič.

Dúfame a veríme, že sme Vám pojem spoluúčasť dostatočne vysvetlili. Pre akékoľvek dodatočné otázky nás neváhajte kontaktovať.

Uzatvorte si poistenie on-line