Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 240 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
1 050 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Kvartálne splátky sú bez navýšenia.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 15 dní odo dňa uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy.
Poistné podmienky:
Náhradné vozidlo pri nehode na 5 dní
Ubytovanie pri nehode
Odťah vozidla do servisu
ÚzemieSR a ČRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste70 eur110 eur
Odťah vozidla70 eur110 eur
Úschova5 dní5 dní
Odťah do miesta bydliskazorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli2 x 52,50 eur2 x 60 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobus250 eur250 eur
Náhradné vozidlo5 dní (5 x 50 eur)5 dní (5 x 50 eur)
Zošrotovanienie200 eur
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestezorganizuje100 eur
Odťah vozidlazorganizuje100 eur
Úschovazorganizuje2 x 10 eur
Náhradné vozidloniezorganizuje
Ubytovanie v hoteliniezorganizuje
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobuszorganizuje250 eur
Dodanie (doručenie) náhradných dielovzorganizujezorganizuje
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli2 x 52,50 eur2 x 66 eur
Návrat domov250 eur250 eur
Pokračovanie v ceste250 eur250 eur
Náhradné vozidlo24 hodín (1 x 50 eur)48 hodín (2 x 50 eur)
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovzorganizujezorganizuje
Vyčerpanie/zámena palivazorganizujezorganizuje
Defekt pneumatikyzorganizujezorganizuje
Vybitá batériazorganizujezorganizuje
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňniemax 2000 eur
Repatriácia vozidlanienie