Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 240 000 eur (za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených a usmrtených)
1 050 000 eur (za škody na veciach, zničením alebo stratou vecí, účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov a ušlý zisk, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistenie vzniká pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie návrhu.
Poistné podmienky: