Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 000 000 eur (za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených a usmrtených)
1 000 000 eur (za škody na veciach, zničením alebo stratou vecí, účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov a ušlý zisk, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú bez navýšenia.
Poistenie vzniká pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu. Ak prvé ročné poistné /prvá splátka poistného nebude pripísaná na účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu, zaniká uplynutím tohto dňa platnosť tohto návrhu. Pokiaľ bude prvé ročné poistné / prvá splátka poistného pripísaná na účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie návrhu, poistenie sa vzťahuje i na dobu pred pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa, t.j. na dobu odo dňa, ktorý je uvedený v tomto návrhu poistnej zmluvy ako začiatok poistenia do dňa pripísania prvého ročného poistného /prvej splátky poistného na účet poisťovateľa.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 7 dní odo dňa začiatku poistenia.
Poistné podmienky:
Náhradné vozidlo pri nehode na 24 hodín
Ubytovanie pri nehode
Odťah vozidla do servisu
Dodanie (doručenie) náhradných dielov do zahraničia
územie SRzahraničie
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 100 eurmax. 150 eur
Odťah vozidlamax. 100 eurmax. 150 eur
Úschovamax. 100 eurmax. 150 eur
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 60 eur / osoba1 noc, max. 100 eur / osoba / noc
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlaklietadlo/vlak
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Zošrotovanieniezorganizuje
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 100 eurmax. 150 eur
Odťah vozidlamax. 100 eurmax. 150 eur
Úschovamax. 100 eurmax. 150 eur
Náhradné vozidlozorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hotelizorganizujezorganizuje
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobuszorganizujezorganizuje
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieano
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 60 eur / osoba1 noc, max. 100 eur / osoba / noc
Návrat domovnienie
Pokračovanie v cestenienie
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovzorganizujezorganizuje
Vyčerpanie/zámena palivazorganizujezorganizuje
Defekt pneumatikyzorganizujezorganizuje
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlaniezorganizuje