Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 240 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
1 050 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa v deň počiatku návrhu poistnej zmluvy.
Poistné podmienky:
Náhradné vozidlo pri nehode a poruche na 24 hodín
Ubytovanie pri nehode a poruche
Odťah vozidla
Defekt pneumatiky
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste90 eur150 eur
Odťah vozidla90 eur150 eur
Úschova3 dni x 10 eur3 dni x 20 eur
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli2 x 60 eur3 x 70 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Zošrotovanienienie
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste90 eur150 eur
Odťah vozidla90 eur150 eur
Úschova3 dni x 10 eur3 dni x 20 eur
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Ubytovanie v hoteli2 x 60 eur3 x 70 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli2 x 60 eur3 x 70 eur
Návrat domovvlak/taxivlak/taxi
Pokračovanie v cestevlak/taxivlak/taxi
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovnienie
Vyčerpanie/zámena palivanienie
Defekt pneumatikyánoáno
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlanienie