Havarijné poistenie

Poistná suma:na novú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:Európa a Turecko
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 80% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby:áno
Poistné podmienky:

V rámci havarijného poistenia v poisťovni Groupama je možné dojednať poistenie pre nové aj ojazdené vozidlá a to v rozsahu krytia všetkých rizík tzv. ALLRISK (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie), ako aj s vylúčením rizika odcudzenia vozidla (zásahu cudzej osoby). Pri uzatvorení poistenia je možné vychádzať z novej ceny vozidla (vozidla maximálne do 3 rokov od prvej registrácie) alebo zo všeobecnej (trhovej) ceny vozidla.

Krytie v dojednanom rozsahu ALLRISK sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla, jeho časti a výbavy, ak dôjde ku škode následkom:

  • havárie,
  • živelnej udalosti,
  • odcudzenia a poškodenia vozidla, jeho časti a výbavy, ak k odcudzeniu, resp. poškodeniu došlo krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
  • úmyselným poškodením cudzej veci bez spojenia s krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím – t.j. vandalizmom.

Zľavy a zvýhodnenia na havarijné poistenie v Groupama, ktoré sú zohľadnené v kalkulácii:

  • Vstupný bonus bez dokladovania bezškodového priebehu do 5rokov bezškodového priebehu (bezškodový priebeh sa skúma v čase prípadnej PU)
  • Zľava za dieťa
  • Zľava za vek motorového vozidla
  • Zľava za bydlisko v menšom meste alebo na vidieku
  • V prípade opravy skla sa neuplatňuje spoluúčasť (percentuálna spoluúčasť sa uplatňuje iba pri výmene skla)