Havarijné poistenie AUTOMAX

Názov produktu:Havarijné poistenie AUTOMAX
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa a Turecko
Totálna škoda:Ak bolo vozidlo poškodené alebo zničené v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu by presiahli 85 % zo všeobecnej hodnoty vozidla, poisťovateľ bude považovať takúto škodu za totálnu.
Asistenčné služby:Áno
Poistné podmienky:

Havarijné poistenie dojednané s rozsahom ALLRISK kryje motorové vozidlo a jeho časti pre prípad:

  • havárie
  • zmocnenia vozidla alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním
  • živelnej udalosti
  • vandalizmu
  • poškodenia zverou alebo stretom sňou