Havarijné poistenie AUTOMAX

Názov produktu:Havarijné poistenie AUTOMAX
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa a Turecko
Totálna škoda:Ak bolo vozidlo poškodené alebo zničené v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu by presiahli 85 % zo všeobecnej hodnoty vozidla, poisťovateľ bude považovať takúto škodu za totálnu.
Asistenčné služby:Áno
Poistné podmienky:

Havarijné poistenie auta od Generali je poistením typu ALLRISK, pokrývajúce všetky uvedené poisťované riziká (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie), no je možné ho dojednať aj s vylúčením rizika krádeže.

Havarijné poistenie dojednané s rozsahom ALLRISK kryje motorové vozidlo a jeho časi pre prípad:

  • havárie
  • zmocnenia vozidla alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním
  • živelnej udalosti
  • vandalizmu
  • poškodenia zverou alebo stretom sňou

K havarijnému poisteniu Generali Slovensko bezplatne!

Ubytovanie pri nehode a poruche
Náhradné vozidlo pri nehode a poruche na 72 hodín
Odťah vozidla do servisu
Vybitá batéria
Defekt pneumatiky
Strata kľúčov
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlanie je stanovenýnie je stanovený
Kilometrový limit od bydliskanie je stanovenýpo hranice SR
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste100 eur120 eur
Odťah vozidla300 eur300 eur
Úschova7 dní7 dní
Odťah do miesta bydliskazorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli2 x 85 eur3 x 85 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak/lietadlo
Náhradné vozidlo72 hodín72 hodín
Zošrotovanienie400 eur
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste85 eur120 eur
Odťah vozidla100 eur200 eur
Úschova5 dní5 dní
Náhradné vozidlo72 hodín72 hodín
Ubytovanie v hoteli2 x 85 eur3 x 85 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak/lietadlo
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieáno
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli2 x 85 eur3 x 85 eur
Návrat domovvlakvlak/lietadlo
Pokračovanie v cestevlakvlak/lietadlo
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčov100 eur200 eur
Vyčerpanie/zámena paliva100 eur200 eur
Defekt pneumatiky100 eur200 eur
Vybitá batéria100 eur120 eur
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky na opravu 5000 eur
Repatriácia vozidlanievzdvihnutie vozidla 200 eur; odťah vozidla do vlasti 600 eur