Názov produktu:Moje auto
Ponúkaný modul:MAX
Ponúkané spoluúčasti:100 €
200 €
Poistná suma:nová hodnota
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus, GAP
Územná platnosť:geografická Európa
Pripoistenia v cene:poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie skiel
Poistné podmienky:
Iba pri uzavretí balíku Plus, Extra alebo Max

ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ)

Čo je poistené?

V rámci Asistenčných služieb (rozšírených) vám poskytneme:

 • opravu vozidla na mieste udalosti,
 • odťah vozidla,
 • náhradné vozidlo,
 • náklady na ubytovanie alebo zabezpečíme váš návrat do miesta bydliska,
 • prepravu osôb,
 • informácie.
 • výmenu pneumatiky na mieste udalosti v prípade defektu,
 • doručenie paliva,
 • návrat po nájdené vozidlo,
 • prepravu telesných pozostatkov,
 • odstránenie zvyškov vozidla.

Oprava na mieste udalosti, odťah vozidla, poskytnutie náhradného vozidla, náklady na ubytovanie alebo zabezpečenie návratu do miesta bydliska

Ak sa vozidlo stalo nepojazdné v dôsledku:

 • poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla,
 • vandalizmu,
 • defektu,
 • načerpania nesprávneho paliva alebo jeho nedostatku,
 • vymknutia sa z vozidla alebo neschopnosti odomknúť vozidlo v prípade straty, poškodenia kľúča alebo iného zariadenia používaného na odomykanie a štartovanie vozidla,
 • krádeže súčastí, resp. zariadenia vozidla

a nemôže sa ďalej používať vo verejnej cestnej doprave v súlade so Zákonom o cestnej premávke, zabezpečíme vám:

 • opravu na mieste udalosti - zorganizujeme a uhradíme skutočné náklady na príchod a odchod vozidla asistenčnej služby a 1 hodinu práce na oprave vášho vozidla, ak je vozidlo potrebné spojazdniť,
 • odťah vozidla
  • ak vaše vozidlo nie je možné spojazdniť, zorganizujeme a uhradíme skutočné náklady na odťah vozidla do najbližšieho nami určeného servisu vrátene nákladov na manipuláciu s vozidlom pri jeho vyslobodzovaní, nakladaní alebo vykladaní alebo na miesto, ktoré určíte, maximálne však do vzdialenosti 150 km od miesta, kde sa nepojazdné vozidlo nachádza,
  • ak vaše vozidlo nie je možné odtiahnuť priamo do nami určeného servisu, zorganizujeme a uhradíme skutočné náklady na odťah vozidla na strážené parkovisko a čo najskoršiu odťah vozidla z parkoviska do nami určeného servisu.

Ak vaše vozidlo nie je možné spojazdniť ešte v ten deň, s výnimkou situácie defektu a nedostatku paliva, na vašu žiadosť vám zabezpečíme:

 • náhradné vozidlo
 • zorganizujeme a uhradíme skutočné náklady na požičanie o triedu nižšieho náhradného vozidla ako je trieda poisteného vozidla, maximálne však vozidla strednej triedy (pre tieto účely je takým vozidlom napr. Volkswagen Golf, Ford Focus, Seat Leon, Honda Civic),
 • v prípade poruchy, načerpania nesprávneho paliva, vymknutia sa, straty, poškodenia kľúča alebo iného zariadenia používaného na odomykanie a štartovanie vozidla, môžete využiť náhradné vozidlo po dobu opravy vášho vozidla v servise, do ktorého sme vozidlo odtiahli, maximálne počas 4 kalendárnych dní a maximálne 2 x za poistné obdobie,
 • v prípade poškodenia, zničenia vozidla, vandalizmu alebo odcudzenia (ak nám predložíte policajnú správu), môžete využiť náhradné vozidlo po dobu opravy vášho vozidla v servise, do ktorého sme vozidlo odtiahli alebo do doby nájdenia odcudzeného vozidla, maximálne počas 6 kalendárnych dní,
 • zorganizujeme a uhradíme náklady na pristavenie alebo vyzdvihnutie náhradného vozidla, ak je miesto vyzdvihnutia do 50 km od miesta, kde ste zanechali svoje poistené vozidlo,
 • zabezpečíme zmluvu o zapožičaní vozidla, ktorú budete podpisovať priamo s autopožičovňou, pričom prenájom náhradného vozidla sa riadi podmienkami danej autopožičovne.
 • náklady na ubytovanie - zorganizujeme a uhradíme skutočné náklady na ubytovanie vodiča a prepravovaných osôb po dobu opravy vozidla v trojhviezdičkovom hoteli maximálne na 3 noci/75 EUR/osoba/noc, ak:
  • sa vozidlo stalo nepojazdným viac ako 50 km od vášho (t. j. vlastníka, resp. prevádzkovateľa vozidla) bydliska,
  • sme odťah vášho vozidla zorganizovali my,
  • doba opravy presiahne 24 hodín podľa informácií z nami určeného servisu,
  • vozidlo bolo odcudzené.
 • návrat do miesta bydliska - zorganizujeme a uhradíme skutočné náklady na prepravu vodiča (t. j. vlastníka, prevádzkovateľa vozidla) a prepravovaných osôb do miesta bydliska. Prepravu môžeme zorganizovať vlakom (1. trieda) alebo autobusom. Ak je miesto bydliska vzdialené viac ako 750 km, môžeme prepravu zorganizovať lietadlom (ekonomická trieda). Túto službu môžete využiť, ak:
  • sme odťah vášho vozidla zorganizovali my,
  • doba opravy presiahne 24 hodín podľa informácií z nami určeného servisu,
  • vozidlo bolo odcudzené.

Môžete využiť buď ubytovanie v hoteli alebo prepravu do miesta bydliska. Tieto služby nie je možné kombinovať.

Preprava osôb

Ak nemôžete pokračovať v jazde v dôsledku akejkoľvek nami krytej udalosti, zorganizujeme a uhradíme náklady na spoločnú prepravu vodiča a prepravovaných osôb z miesta nehody (vzniku poistnej udalosti) kamkoľvek do maximálnej vzdialenosti 100 km. Na prepravu môžete použiť vlak, autobus alebo taxík.

Poskytovanie informácií

Môžete nám kedykoľvek zavolať a požiadať o informácie z nasledujúcich oblastí (a to aj v prípade, ak nepotrebujete pre vaše vozidlo žiadne asistenčné služby):

 • podmienky na cestách,
 • servisy a požičovne áut,
 • čerpacie stanice a pneuservisy,
 • rezervácie leteniek alebo vlakových lístkov,
 • rezervácie hotelov, konferenčných miestností,
 • objednávky taxíka.

Ak vznikla poistná udalosť poskytneme vám:

 • informácie ako postupovať v prípade nehody a ako vyplniť „Správu o nehode“,
 • telefónne čísla najbližších servisov a informácie o možnostiach opravy vozidla; toto platí v prípade, ak podľa tohto Sprievodcu nemáte nárok na využitie odťahu vozidla do nami určeného servisu,
 • možnosti požičania náhradného vozidla.

Výmena pneumatiky

Ak počas jazdy dostanete defekt na jednom kolese, zorganizujeme a uhradíme skutočné náklady na výmenu pneumatiky na mieste vzniku udalosti. Použijeme náhradnú pneumatiku, ktorú máte v štandardnej výbave vozidla. Ak dostanete defekt na viac ako jednom kolese, resp. nemáte vo vašom vozidle funkčnú náhradnú pneumatiku, zorganizujeme a uhradíme náklady na odťah vozidla do najbližšieho nami určeného servisu, resp. nami určeného pneuservisu alebo na miesto, ktoré určíte, maximálne však do vzdialenosti 150 km od miesta defektu.

Doručenie paliva, ak sa minie v priebehu jazdy

Zorganizujeme a uhradíme náklady na doručenie paliva v množstve dostatočnom na dojazd k najbližšej čerpacej stanici. Náklady na palivo hradíte vy.

Návrat po nájdené vozidlo

Ak sa vaše vozidlo po krádeži nájde, zorganizujeme a uhradíme skutočné náklady na cestu vás, ako vlastníka vozidla alebo vami poverenej osoby, vlakom (1. trieda), autobusom a ak je vzdialenosť viac ako 750 km lietadlom (ekonomická trieda).

Preprava telesných pozostatkov

Ak vodič, resp. prepravovaná osoba zomrie v dôsledku dopravnej nehody, zorganizujeme a uhradíme náklady na prepravu telesných pozostatkov (v truhle, urne) do zvolenej pohrebnej služby na území Slovenskej republiky.

Odstránenie zvyškov vozidla

V prípade totálnej škody na vozidle v dôsledku poškodenia, zničenia vozidla, resp. vandalizmu vám poskytneme plnenie za náklady na odstránenie zvyškov vozidla, ktoré ste uhradili až do sumy 125 EUR. Predložte nám písomnú žiadosť a priložte faktúru za zaplatené služby.

Naše služby môžete počas doby poistenia využiť kedykoľvek. Výnimkami sú vybitá batéria, kedy našu pomoc môžete využiť maximálne 2 x počas jedného poistného obdobia a náhradné vozidlo, ktoré môžete využiť v zmysle podmienok popísaných vyššie.

Čo nie je poistené?

Okrem prípadov uvedených v základnom balíku, rozšírený balík nekryje ani:

 • náklady na zakúpenie, resp. výmenu kľúča alebo iného zariadenia na štartovanie a odomykanie vozidla,
 • náklady na zakúpenie nových pneumatík a bezpečnostných pásov,
 • hotelové náklady okrem nákladov na ubytovanie