Uzatvorte si cestovné poistenie on-line.

Spôsob úhrady poistného pri cestovnom poistení on-line

Dokedy a kam je potrebné zaplatiť cestovné poistenie online uzavreté cez Rýchlepoistenie.sk?

Povinné zmluvné poistenie dojednané prostredníctvom portálu Rýchlepoistenie.sk uhrádzate v lehote určenej poisťovateľom priamo na účet konkrétnej poisťovne. Splatnosť a detaily úhrady nájdete na Vašej zmluve cestovného poistenia v konfirmačnom e-maily. Rovnako Vám pri uzatvorení poistenia zašleme SMS správu s platobnými údajmi.

Nezabudnite prosím na to, že včasná úhrada poistného je podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy cestovného poistenia dojednanej cez portál Rýchlepoistenie.sk.

Čísla účtov a podmienky pre úhradu cestovného poistenia on-line
AXA Assistance. AXA Assistance
Číslo účtu: 25644523 / 7500
IBAN: SK59 7500 0000 0000 2564 4523
Návrh poistnej zmluvy je prijatý zaplatením. Zaplatením poistného sa rozumie jeho zaplatenie poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi v hotovosti, odoslanie sumy poistného na účet poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa poštovou poukážkou, podanie neodvolateľného príkazu na úhradu banke v prospech účtu poistiteľa alebo poisťovacieho sprostredkovateľa, alebo zaplatenia poistného poistiteľovi alebo poisťovaciemu sprostredkovateľovi iným preukázateľným neodvolateľným spôsobom. Návrh poistnej zmluvy musí byť prijatý (tzn. poistné musí byť uhradené) najneskôr v deň začiatku poistenia. Včasným prijatím návrhu poistnej zmluvy sa tento návrh automaticky stáva poistnou zmluvou.
Wüstenrot poisťovňa a.s. Wüstenrot poisťovňa a.s.
Číslo účtu: 2628844101 / 1100
IBAN: SK68 1100 0000 0026 2884 4101
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené. Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 5 dní odo dňa nadobudnutia platnosti návrhu poistnej zmluvy.