Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 140 000 eur
Repatriácia a transporty: reálne náklady do limitu liečebných nákladov
Doprava doprovádzajúcej osoby: reálne náklady do limitu liečebných nákladov
Ubytovanie doprovádzajúcej osoby: 100 € / noc; max. 10 nocí
Doprava príbuzného na návštevu: reálne náklady do limitu liečebných nákladov
Ubytovanie príbuzného na návšteve: 100 € / noc; max. 10 nocí
Zuby: 280 €
Ortézy: 350 €
Voliteľné pripoistenia: úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny, poistenie právnej ochrany.
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je splatné jednorázovo.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 5 dní odo dňa nadobudnutia platnosti návrhu poistnej zmluvy.
Poistné podmienky: