Vyberáme havarijné poistenie

Je prirodzené, že keď si človek po dlhšom šetrení, alebo upísaní sa diablovi (banka, leasingová spoločnosť) kúpi nové, alebo jazdené vozidlo, jedna z otázok ktoré rieši je aj to, či si ho nechá havarijne poistiť. Havarijné poistenie je poistenie, ktoré kryje škody, ktoré vzniknú priamo na poistenom vozidle v následku havárie, krádeže, vandalizmu, živlu a pod... Kedy sa však vozidlo oplatí vôbec poistiť, najmä ak ide o staršie auto a na ktoré parametre poistenia si dať pozor? Odpoveď sa Vám pokúsim naznačiť v mojom článku.

Oplatí sa vôbec havarijné poistenie?

Ak kupujete nové vozidlo, zrejme by ste ho mali poistiť, ibaže by ste boli dlhodobo bezškodovým vodičom a mali vozidlo brutálne zabezpečené proti ukradnutiu, no ani to Vás neochráni pred živelnými udalosťami a živelnými vodičmi, ktorí môžu kedykoľvek bez Vášho zavinenia skrášliť plechy Vášho auta a pri väčšej škode je nedobré sa spoliehať len na plnenie z povinnej poistky vinnína, iba tak sa vyhnete rozčarovaniu zo sumy, ktorá po poistnej udalosti príde na Váš účet, pretože narozdiel od havarijného poistenia

 • plnenie z povinného zmluvného poistenia je amortizované, teda znížené o mieru opotrebovania vozidla
 • zväčša komunikujete s cudzou poisťovňou, ktorej nie ste klientom a povedzme si bez nasadených ružových okuliarov aká je slovenská realita a to, že miera angažovanosti poisťovne v danom prípade bude "mierne nižšia", akoby ste boli jej klient, ktorý sa môže naštvať a zmluvu v prípade nespokojnosti vypovedať

Na druhú stranu treba povedať aj to, že ak je Vaše vozidlo naozaj staré, havarijné poistenie sa veľmi nevyplatí! Pri havarijnom poistení je pri plnení z poistnej udalosti vždy rozhodujúca aktuálna hodnota vozidla a keď je nízka, môže v prípade poistnej udalosti nastať zo strany klienta značná nespokojnosť, môže sa totiž stať, že aktuálna hodnota vozidla stanovená poisťovňou bude nižšia ako náklady na opravu a v takom prípade poisťovňa k vozidlu pristupuje ako k neopraviteľnému a poistnú udalosť bude likvidovať ako tzv. totálnu poistnú udalosť a Vám keď zistíte, že z aktuálnej hodnoty vozidla poisťovňa odpočíta hodnotu, síce pojazdného, ale podľa poisťovne "vraku" a zmluvne dohodnutú spoluúčasť zamrzne úsmev na tvári a budete nadávať na poisťovňu, že ste mali už pár rokov poistenie uzatvorené zbytočne, lebo Vám neposkytovalo dostatočnú ochranu.

Vždy preto zvážte, či sa Vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenia a každý rok toto rozhodnutie prehodnocujte!

Na čo sa zamerať pri výbere havarijného poistenia?

Havarijné poistenie na našom trhu ponúka množstvo poisťovní a výber je široký, navyše každá poisťovňa umožňuje nastaviť konkrétne parametre svojho produktu majúce vplyv na kvalitu, ale i cenu havarijného poistenia. Medzi najhlavnejšie parametre havarijného poistenia, na ktoré by ste si pri výbere havarijného poistenia mali dávať pozor sú:

 • spoluúčasť, teda miera finančného spolu podieľania sa klienta na vzniknutej škode.
 • územná platnosť poistenia
 • poistené riziká
 • špeciality, ktoré iné poisťovne nemajú
 • výluky z poistenia a to, kedy má právo poisťovňa krátiť plnenie (napr. porušenie dopravných predpisov, alkohol)
 • kedy poisťovňa rieši poistnú udalosť ako totálnu škodu
 • asistenčné služby
 • skúsenosti s poisťovňou, klientský servis
 • či budete platiť stále rovnako, alebo či Vám poisťovňa poskytne bonus za bezškodovosť
 • za ktoré poistné udalosti Vám poisťovňa zníži bonus a teda zvýši poistné v ďalšom roku

Spoluúčasť

Spoluúčasť, teda miera finančného spolu podieľania sa klienta na vzniknutej škode je dôležitým parametrom havarijného poistenia. Vo všeobecnosti platí zásada, že čím je spoluúčasť nižšia, tým je to výhodnejšie pre klienta v prípade ak nastane poistná udalosť, ale zároveň je jeho poistenie drahšie. Spoluúčasť môže byť určená buď presnou sumou (napríklad 199 eur), percentom zo škody (napríklad 5%), kombináciou (napríklad spoluúčasť 5%, minimálne 165 eur - pričom platí tá hodnota, ktorá je vyššia), alebo môže byť havarijné poistenie dojednané bez spoluúčasti. Ak nastane škoda, najvýhodnejšie je samozrejme mať uzatvorené havarijné poistenie bez spoluúčasti, pri vyšších škodách sa vyplatí mať dojednanú fixnú spoluúčasť, ktorej nominálna výška nerastie spolu s rastúcou výškou škody. Pri výbere spoluúčasti, ale vždy berte do úvahy aj to, že s vyššou spoluúčasťou na poistnom ušetríte, najmä ak nebudete mať často škody. Existujú poisťovne, ktoré Vám vtedy, ak si Vaše vozidlo necháte opraviť v neautorizovanom servise, kde je oprava lacnejšia (aj pre poisťovňu), odpustia spoluúčasť v plnej výške aj vtedy ak ju máte zmluvne dohodnutú!

Územná platnosť poistenia

Síce v súčasnosti sú takmer všetky produkty havarijného poistenia ponúkané s územnou platnosťou Európa, môžeme sa stretnúť aj s poistkami, ktoré sú platné len na území Slovenskej republiky. Ani ak porovnávate dve poistky, ktorých územná platnosť je Európa, neznamená to, že v tomto parametri sú rovnaké. Nie je Európa ako Európa, niektoré poisťovne, majú medzi výlukami v havarijnom poistení napríklad škody vzniknuté na území Ukrajiny, Ruska, alebo Turecka. Rovnako je dôležité overiť si, či poisťovňa za "Európu" považuje aj balkánske štáty, ako Srbsko, Čiernu-Horu, Bosnu a Hercegovinu, najmä keď niektoré z týchto štátov začínajú Slováci považovať za lacné dovolenkové destinácie.

Poistené riziká

Štandardne plnohodnotné havarijné poistenie kryje poistené riziká ako krádež, živel, havária a vandalizmus. Na trhu sa ale nachádzajú aj produkty, ktoré majú obmedzené krytie rizík (napríklad je vylúčené riziko krádeže). Dôležité je tiež vedieť, ako sa poisťovňa správa pri plnení poistnej udalosti z vandalizmu . či je podľa poistných podmienok nutné aby prebehlo šetrenie udalosti políciou, alebo či je nevyhnutné to, aby bol známy vinník.

Špeciality, ktoré iné poisťovne nemajú

Škody spôsobené hlodavcami na elektroinštalácií, alebo škody v dôsledku nasatia vody do motora patria medzi tie riziká, ktoré síce nenastávajú často, no môžu nepríjemne prekvapiť a je málo poisťovní, ktoré ich v svojom produkte havarijného poistenia majú zahrnuté, čo im ale poskytuje konkurenčnú výhodu.

Výluky z poistenia a to, kedy má právo poisťovňa krátiť plnenie

Viete, že niektoré poisťovne, Vám môžu znížiť plnenie vtedy, keď "závažným spôsobom" porušíte ustanovenia Cestného zákona? Takýmto "vážnym porušením" sú situácie, ktoré sú síce na cestách závažné, no stanú sa aj zodpovednému vodičovi - napríklad nedanie prednosti v jazde, prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Takéto ustanovenie v podmienkach poisťovne jej dáva nebezpečné právo znižovať prípadné poistné plnenie.

Kedy poisťovňa rieši poistnú udalosť ako totálnu škodu

Totálna škoda, je taká škoda, kedy je oprava vozidla nerentabilná, keďže jeho aktuálna hodnota je nižšia ako náklady na opravu. Poistná udalosť, ktorá je totálna sa likviduje a vypláca iným spôsobom ako klasická, čiastková poistná udalosť, o tom som však písal vyššie. Rozdiely v jednotlivých poistkách sú aj v určení hodnoty škody, od ktorej sa poistná udalosť považuje za totálnu. Niektoré poisťovne považujú poistnú udalosť za totálnu, ak škoda nepresahuje hodnotu 100% zo aktuálnej hodnoty vozidla, sú však aj poisťovne, ktoré považujú poistnú udalosť za totálnu ak je škoda nad 70 % (napríklad hodnota vozidla je 6000 eur, pri hranici 70% poisťovňa likviduje udalosť ako totálnu už vtedy, ak je škoda vyššia ako 4200 eur). O tom, prečo je to nevýhodné som písal v časti "oplatí sa vôbec havarijné poistenie?". Podotýkam, že náklady na opravu vo výške 4200 eur vôbec nie sú v autorizovanom servise prehnané, aj keď ide o vozidlo, ktoré má aktuálnu hodnotu 6000 eur, avšak náhradné diely stoja rovnako akoby bolo nové.

Asistenčné služby

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu, ktoré sa Vám zídu v prípade problémov na cestách ponúkajú dnes všetky poisťovne. Nie sú však asistenčné služby, ako asistenčné služby. Jednotlivé produkty havarijného poistenia sa líšia v rozsahu poskytovaných služieb a v rozsahu úkonov, ktoré sú pre Vás bezplatné a hradené z havarijného poistenia.

Skúsenosti s poisťovňou, klientský servis

Spýtajte sa Vášho makléra pre poistenie, alebo Vašich známych na skúsenosti s tou a tou poisťovňou. Garantujem Vám, že ak Vám zopár ľudí povie, že tá a tá poisťovňa je neseriózna a robí všetko pre to, aby nemusela vyplácať peniažky, alebo aby ich nemusela vypácať v takej výške v akej by mala, chodte od nej preč! Bez vánku sa totiž ani lístok nepohne!  Úroveň klientského servisu bohužial často pri uzatváraní havarijného poistenia nevidíme, avšak je rozdiel, či máte havarijné poistenie v poisťovni, ktorá pri manažmente a správe poistných udalostí využíva osvedčený "krabicový systém", alebo má pokročilé informačné systémy, ktoré nedovolia to, aby poistná udalosť zapadla medzi ostatnými spismi na stole likvidátora. Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť nahlasovania poistných udalostí telefonicky, alebo on-line, iné nie. Takisto je rozdiel, či Vás vo vašom autoservise privíta pracovník Vašej poisťovne, kde nahlásite poistnú udalosť, pomôže Vám, odovzdáte mu dokumenty a máte pokoj, alebo nie a všetky tieto úkony musíte riešiť na pobočke poisťovne.

Budete platiť stále rovnako, poskytne Vám poisťovňa bonus za bezškodovosť?

Pri uzatváraní havarijného poistenia si overte, ako sa Vaše havarijné poistenie bude správať v ďalších poistných rokoch. Poisťovne ponúkajú produkty buď bonusové, alebo nebonusové. V prípade bonusového poistenia sa poistenie každoročne upravuje v závislosti od toho, čo ste v predchádzajúcom poistnom roku zavinili, alebo nezavinili poistnú udalosť, pri nebonusovom poistení platíte stále rovnako. Častokrát sa však stáva, že vrámci záujmu o získanie klienta poisťovňa klientovi ponúkne maximálny bonus už pri vstupe do poistenia. Preto si pred uzatvorením poistenia preverte, či Vám bol poskytnutý maximálny bonus pri vstupe do poistenia, pretože vo všeobecnosti platí, že je pre Vás v prípade, ak sa rozhodujete medzi viacerými poisteniami s rovnakou výškou ročnej platby, výhodnejšie zvoliť to poistenie, ktoré za rovnakú cenu ešte nemá vstupný bonus zahrnutý, pretože si ho môžete časom "vyjazdiť" a ďalšie roky tak platiť nižšie poistné.

Za ktoré poistné udalosti Vám poisťovňa zníži bonus a teda zvýši poistné v ďalšom roku?

Niektoré poisťovne Vám v ďalšom roku zvýšia poistné dokonca aj za to, ak Vám kamienok na ceste rozbije čelné sklo. Iné zvyšujú poistné po tom, ako vznikne na Vašom aute škoda v dôsledku vandalizmu. Optimálne je také havarijné poistenie, pri ktorom Vám poisťovňa siaha na bonus pri čo najmenšom množstve škodových udalostí.

Záver, alebo na čo si teda dať pri havarijnom poistení pozor?

 • Premyslite si, či sa Vám havarijné poistenie naozaj vyplatí
 • Zvoľte si vhodnú spoluúčasť, dajte si pozor na to, aby bol územný rozsah poistenia čo najširší
 • V poistných podmienkach vždy hľadajte informácie o tom, kedy môže poisťovňa znížiť poistné plnenie a kedy považuje poistnú udalosť za totálnu
 • Porovnajte aj rozsah asistenčných služieb, ktoré sú v jednotlivých poisťovniach odlišné a pri ktorých nemožno povedať "veď stačí, že sú..."
 • Zamerajte sa na to, či je poisťovňa naozaj seriózna a aké služby Vám reálne dokáže pri poistnej udalosti poskytnúť
 • Ako sa poisťovňa správa k výške plateného poistného po poistnej udalosti a pri bezškodovom priebehu (či zvyšuje, alebo znižuje poistné)

Nezabudnite na to, že pri výbere havarijného poistenia môže pár eur navyše priniesť oveľa kvalitnejšie poistenie pre Vás, dokonale si naštudujte poistné podmienky, aby Vás neskôr nezastihlo prekvapenie a rozčarovanie, v pobočke poisťovne sa pýtajte na detaily, alebo starosti s poistením prenechajte maklérovi pre poistenie, ktorý túto tortúru absolvuje za Vás a na základe praxe a skúseností Vám odporučí, kde uzatvoriť havarijné poistenie.

Uzatvorte si poistenie on-line