PZP 2013 – konečne povinnosť informovať klienta o výške poistného

Dôsledky prijatia novely Zákona o PZP účinnej od 1. júla 2012 sa naplno prejavia v tradičnej koncoročnej kampaní poisťovní pre PZP. Rokmi poisťovňami zaužívaná prax spočívajúca v tom, že klientovi oznámia výšku poistného pre nasledujúce poistné obdobie, ktorý v prípade, ak poisťovňa medziročne zvýši poistné nemá právo odstúpiť od zmluvy, nakoľko nestíha termín pre doručenie výpovede zmluvy poisťovni skončila.

Povinnosť podať výpoveď poistnej zmluvy PZP minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia zostala zachovaná, no poisťovniam pribudli nové informačné povinnosti, ktoré sú spôsobilé značným spôsobom ovplyvniť ich cenotvorbu pre existujúcich klientov pre ďalšie poistné obdobie:

„(14) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia

  • a) výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
  • b) dátum skončenia poistného obdobia,
  • c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.“

Je možné sa domnievať, že tieto nové ustanovenia Zákona o PZP výrazným spôsobom obmedzia snahy niektorých poisťovní nalákať klienta na nízke prvoročné poistné a v zapätí ho v ďalšom poistnom roku zvýšiť. Po novom, bude klient v dostatočnom časovom predstihu na zmeny v cene poistenia upozornený a môže podať výpoveď PZP.

Koncoročná kampaň PZP sa zameriava na stále najpočetnejšie zastúpenú skupinu klientov majúcich počiatok poistenia datujúci sa k prvému januáru, a preto môžeme predpokladať, že práve v tomto období dostane táto novela možnosť pozitívne pôsobiť na konkurenčný boj na trhu PZP.

Uzatvorte si poistenie on-line