Ako postupovať pri autonehode: 5 základných krokov

Odporúčania hovoria, že po dopravnej nehode je jednou zo základných požiadaviek zachovať si chladnú hlavu a konať s rozvahou. Teória je však často veľmi vzdialená praxi a najmä neskúsený vodič sa rýchlo ocitne v pomykove. Vždy je preto vhodné mať dostatočný prehľad a byť už vopred pripravený. Z tohto dôvodu Vám prinášame niekoľko základných informácií a rád, ako postupovať po autonehode.

1. Škodová udalosť verzus dopravná nehoda
Nie každá udalosť, pri ktorej dôjde k škode na vozidle je dopravnou nehodou. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, kedy pri cúvaní na parkovisku poškodíte lak na cudzom vozidle alebo na križovatke nedáte prednosť a dôjde k ľahšej kolízii, pričom žiadnej osobe nespôsobíte ujmu na zdraví a s poškodeným sa na mieste dohodnete. Takúto situáciu považujeme za škodovú udalosť, nie však za dopravnú nehodu.

Zákon o cestnej premávke definuje dopravnú nehodu ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci,
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (v súčasnosti 3 990 eur).

Za dopravnú nehodu sa môže považovať aj škodová udalosť, ak:

 • nie je splnená niektorá z povinností prislúchajúcich účastníkovi škodovej udalosti (napr. ak vinník ušiel z miesta nehody alebo odmieta poškodenému preukázať svoju totožnosť),
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia,
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
 • Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa nepovažujú za dopravnú nehodu, ale sú škodovou udalosťou.

  2. Prvotné úkony pre zaistenie bezpečnosti
  Aby ste predišli ďalším škodám na Vašom majetku i zdraví a rovnako neohrozili ani ostatných účastníkov cestnej premávky, po nehode vám odporúčame vykonať niekoľko základných bezpečnostných úkonov. V prvom rade sa uistite, že Vaše vozidlo je zabrzdené, aby ste zabránili jeho prípadnému samovoľnému pohybu. Ešte pred vystúpením z vozidla zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu, a následne v správnej vzdialenosti na vozovke umiestnite výstražný trojuholník. Nezabúdajte však, že pokiaľ ide o dopravnú nehodu, ktorú bude vyšetrovať polícia, vozidlo nesmiete premiestňovať.

  3. Prvá pomoc a privolanie záchrannej služby
  Pokiaľ ide o závažnejšiu dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k zraneniam, najdôležitejšie je urobiť opatrenia vedúce k záchrane ľudského života. V prípade, že vo Vašej posádke, v cudzom vozidle alebo mimo neho došlo k úrazu, je potrebné podľa svojich schopností a možností, podať prvú pomoc a bezodkladne zavolať záchrannú zdravotnú službu na telefónnom čísle 155, resp. 112. V tejto súvislosti upozorňujeme na povinnosť mať v aute platnú autolekárničku ako súčasť povinnej výbavy vozidla.

  4. Privolanie polície
  V prvom bode článku sme si definovali rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou. V prípade, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, je Vašou povinnosťou ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi. Vodič by sa do príchodu polície nemal vzďaľovať z miesta nehody, resp. sa po privolaní pomoci alebo ohlásení nehody k nemu ihneď vrátiť.

  Zákon o cestnej premávke tiež uvádza, že vodič, ktorý je účastníkom dopravnej nehody, je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či nepožil alkohol alebo inú návykovú látku. Ak si nie ste istí, či ide o dopravnú nehodu alebo len vznik škodovej udalosti, políciu radšej privolajte. Odhadnúť výšku škody na vozidle totiž pre laika môže byť problematické. V každom prípade Vám odporúčame urobiť tiež fotodokumentáciu miesta nehody.

  5. Oboznámenie poisťovne o poistnej udalosti
  V prípade, že nejde o dopravnú nehodu, ale len o škodovú udalosť, jej účastníci majú povinnosť vyplniť tlačivo hlásenia poistnej udalosti (záznam o dopravnej nehode). Účastníci škodovej udalosti by si medzi sebou mali vymeniť osobné údaje, pričom dôležité je hlavne poznať totožnosť vinníka. Ďalšou povinnosťou vinníka je doručiť tlačivo k nahláseniu škodovej udalosti do svojej poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti, pričom kópia tohto tlačiva ostáva u poškodeného.

  V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom škodovej udalosti kontaktujte Vašu poisťovňu alebo sa obráťte na nás. Niektoré poisťovne ponúkajú v rámci PZP aj tzv. asistenčné služby, ako je požičanie náhradného vozidla, odtiahnutie vozidla do servisu či dočasné ubytovanie. Konkrétne podmienky PZP sa od poisťovne k poisťovni líšia, preto si ešte dobre preštudujte Vašu poistnú zmluvu. Dúfame, že v prípade potreby budú pre Vás uvedené informácie užitočné, avšak predovšetkým Vám želáme veľa šťastia na cestách bez vzniku akýchkoľvek nepríjemností.

  Uzatvorte si poistenie on-line